Një version eksperimental i historisë për lirinë  e individit  dhe të të drejtave civile në Britani duke përdorur publikime, sekuenca filmi të animuar  e të ri-niovuara.

Viti i publikimit  1946
Kompania e prodhimit  Gaumont-British Animation, Gaumont-British Instructional  
Kohëzgjatja 05 minuta e 32 secs
Përshkrimi origjinal Historia e Luftës së Njeriut për Liri