How to use Aptis

SI DËSHIRONI QË APTIS TË FUNKSIONOJ PËR JU?

 • Ju administroni testin: Ne ju ofrojmë çdo gjë që ju nevojitet për të kryer testin. Ju vetë monitoroni progresin dhe nxirrni vetë raportet tuaja.  
 • Ne administrojmë testin: Ne kuptojmë nëse biznesi apo organizata juaj nuk ka kohë të menaxhojë mbajtjen e testit, kështu që ne mund të menaxhojmë testin për ju: duke filluar nga rregullimi i kompjuterave deri te prezantimi i rezultateve. Ne po ashtu mund të bëjmë mbikëqyrjen dhe ofrojmë kushte të sigurta testimi.

REZULTATET

Rezultati i përshkallëzuar (0-50) do të ju jepet për secilën aftësi të testuar, dhe mund të përdorni këtë që të krahasoni kandidatët individual. 

Gjithashtu, ju ndihmon që të matni progresin nëse kandidatët janë duke përsëritur testin.

Mund të zgjidhni mënyrën e marrjes së rezultatit, një nga një apo si grup, duke ju mundësuar kështu të analizoni performancën e individëve apo departamentit në tërësi.

Mediume fleksibile të ofrimit të testit

Ne ofrojmë mbajtjen e Aptis nëpërmjet disa metodave:

TESTIMI ME KOMPJUTER

Mënyra më e lehtë e mbajtjes së Aptis është ajo me kompjuter, e cila: 

 • ofrohet në vendin e juaj të punës në mënyrën që ju konvenon
 • është në dispozicion për PC apo tableta
 • ju mundëson njerëzve të hyjnë në test në çfarëdo kohe, të përshtatshme për ta dhe bizensin tuaj
 • madje ju lejon kandidatëve të shkarkojnë testin dhe ta bëjnë atë në çfarëdo kohe, edhe kur nuk kanë internet
 • ofron rezulate të shpejta
 • ofron metodë ekonomike të mbajtjes së testit.

Organizim ekonomik dhe rezultate të shpejta

Ne mund të implementojmë gjetje ideale për testim të nevojave të juaja mbrenda 48 orëve, prej dorëzimit të testit deri te raportimi i rezultateve. Përveç kësaj, aftësitë e të folurit dhe shkrimit vlerësohen shpejtë nga ekspertët e British Council.

Qoftë nëse doni të përdorni testin për të identifikuar punëtorë me perspektivë, apo të vlerësoni nivelin e Anglishtes së punëtorëve ekzistues, Aptis është një investim i zgjuar i cili I shton vlerë biznesit tuaj.

 • Përshtatni mënyrën e vlerësimit dhe testoni vetëm aftësitë që ju nevojiten.
 • Mund të merrni lirim në paketën e testeve të shumëfishta.
 • Çmimi i ulët do të thotë që do të mund të testoni punëtorët e juaj disa herë. Perfekt për të monitoruar progresin e aftësive.

FLEKSIBIL PËR NEVOJAT E BIZENSIT TUAJ 

 • Targetoni aftësi gjuhësore sa të doni (shkrim, lexim, të folur, apo dëgjim) apo zgjedhni të katër testet të përshtaten për industrinë e juaj: si p.sh. biznes, udhëtim, turizëm, apo edukim. 
 • Fokusohuni në çështjet e performancave të biznesit që dëshironi ti adresoni: qëndroni konkurues dhe mbroni reputacionin e juaj.

I sigurtë dhe i besueshëm

Aptisi ju ofron kandidatëve mundësi të barabarta të tregojnë aftësitë e tyre më të mira të Anglishtes. Testi është i disenjuar në mënyrë të tillë që është neutral për nga ana kulturore, dhe ofron një platformë të besueshme për testim të të gjithë kandidatëve.

Ekzistojnë disa versione të pyetjeve të testit Aptis me paraqitjen e materialeve të reja gjatë gjithë kohës.

Kjo do të thotë që kandidatët që janë të ulur afër njëri tjetrit nuk do të kenë pyetjet e njejta.

Rezultate të sakta dhe të besueshme

Ne kemi me shumë se 70 vjet eksperiencë në vlerësimin e Anglishtes.

Notat e Aptis janë të sakta dhe të besueshme: hulumtimet tregojnë që kandidatët marrin rezultate të ngjajshme në tentime të shumëfishta përderisa ekzaminerët tanë vlerësojnë aftësitë në shkrim dhe të folur. Vizitoni faqen tonë të hulumtimeve për më shumë informata të hulumtimeve shkencore të cilat i bëjmë në lidhje me testimin e aftësive të Gjuhës Angleze.

Pikët që i merrni janë të përshkallëzuara në bazë të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencimit (KPER). 

Testi ju ofron një nivel të përgjithshëm të KPER për secilën aftësi të testuar (A1-C).

Në qoftë se hyni në test për të gjitha 4 aftësitë, ju do të keni një rezultat përmbledhës të nivelit të KPER. 

KPER përdoret nëpër gjithë botën si kornizë referencimi në zotësinë e gjuhëve.