Kush është Këshilli Britanik

Këshilli Britanik është organizatë ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhëniet kulturore dhe mundësitë arsimore. Qëllimi i tij është të ndërtojë angazhim dhe besim për Mbretërinë e Bashkuar përmes shkëmbimit të njohurive dhe ideve mes njerëzve në të gjithë botën. Ai kërkon të arrijë qëllimet e tij duke punuar në arsim, shkencë, qeverisje, gjuhë angleze dhe arte. Në 2012-13, programet e tij arritën një audiencë totale prej 550 milion njerëz në të gjithë botën dhe ne u angazhuam drejtpërdrejt me 10.8 milion. Këshilli Britanik u krijua në 1934 dhe u inkorporua nga Royal Charter në 1940. Është regjistruar si një organizatë bamirësie në Angli dhe Uells (bamirësia nr. 209131) dhe Skoci (bamirësia nr. SCO37733). Ai është gjithashtu një organ publik ekzekutiv jo-departamenti, me Zyrën e Jashtme dhe të Komonuelthit si departamenti i saj sponsorizues. Objektet e tij kryesore bamirëse përcaktohen në Kartë dhe thuhet se janë:

 • Promovimi i marrëdhënieve kulturore dhe kuptimi i kulturave të ndryshme midis njerëzve dhe popujve të Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera;
 • Promovimi i një njohurie më të gjerë të Mbretërisë së Bashkuar;
 • Zhvillimi i një njohurie më të gjerë të gjuhës angleze;
 • Inkurajimi i bashkëpunimit kulturor, shkencor, teknologjik dhe bashkëpunime të tjera arsimore midis Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera;
 • Gjithashtu promovimi i përmirësimit të arsimit.

Këshilli Britanik punon në më shumë se 110 vende të botës dhe punëson mbi 7000 staf në të gjithë botën. Ajo ka selinë e saj në Mbretërinë e Bashkuar, me zyra në Londër, Manchester, Belfast, Cardiff dhe Edinburg. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në www.britishcouncil.org

Titulli i programit dhe objektivat e përgjithshme

Programi 'Shkollat e Shekullit 21'

Përmirësimi i cilësisë së arsimit fillor në të gjithë Ballkanin Perëndimor

Qëllimi i programit

Nxitja e të menduarit kritik, zgjidhja e problemeve dhe aftësitë e kodimit të nxënësve të moshave nga 10 deri në 15 vjeç në të gjithë Ballkanin Perëndimor

Rezultati përkatës i programit që do të arrihet përmes kësaj detyre

Klube të Kodimit të krijuara plotësisht, aktive në rreth 500 shkolla që morën pjesë në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të programit, me 1 koordinator të caktuar të mësuesve të Klubit të Kodimit nga secila shkollë i cili është plotësisht i përgatitur për të drejtuar Klubin e Kodimit në shkollën e tyre. Çdo Klub Kodimi i shkollës duhet të ketë një numër anëtarësh aktivë - nxënësish: djem dhe vajza të moshave nga 10-15 vjeç, mundësisht me raport djalë-vajzë 50-50.

Afati kohor i programit 'Shkollat e Shekullit 21'

Projekti filloi:  Tetor 2018

Projekti përfundon:  Mars 2022

Koha, kohëzgjatja dhe vendndodhja

1 Maj 2021 – 31 Dhjetor 2021, Shqipëri

Konteksti dhe mjedisi

Programi ''Shkollat e Shekullit 21'' është frymëzuar nga idea se arsimi duhet të jetë në proporcion me rritjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Tregu i ardhshëm i punës do të krijojë punë të reja, që do të kërkojnë aftësi të reja te punonjësit, të tilla si mendimi analitik dhe inovacioni, mendimi kritik, zgjidhja komplekse e problemeve, etj.

Shumë të rinj në Ballkanin Perëndimor e lënë arsimin zyrtar pa aftësitë e kërkuara nga punëdhënësit. Në disa sektorë, përfshirë atë dixhital, vendet e lira të punës mbeten të pa plotësuara. Njëkohësisht, ndryshimet në teknologji po lëvizin më shpejt dhe mësuesit po përpiqen të përdorin teknologjinë në mënyrë efektive për të mbështetur nevojat e nxënësve. Shkollat gjithashtu kanë mungesë të infrastrukturës dixhitale për të mbështetur rritjen e përdorimit të teknologjive të reja në arsim dhe kanë nevojë për zgjidhje të përballueshme. Mësimi i kodimit përmes llogaritjes fizike, duke përdorur pajisjet mikrobit, është një mënyrë e përballueshme për të mbështetur zhvillimin e këtyre aftësive te nxënësit.

Projektuar dhe pilotuar nga Këshilli Britanik dhe financuar nga qeveria e MB-së, ky program ambicioz arsimor do të zbatohet gjatë periudhës tre-vjeçare në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai bazohet në përvojat e fituara nën projektin e mëparshëm pilot "Shkollat e Shekullit 21" të iniciuar në vitin 2017. Programi përqendrohet në prezantimin e aftësive thelbësore të të menduarit kritik, zgjidhjen e problemit dhe kodimin në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit në shkollat fillore në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Pritet që rreth 18,000 mësues dhe deri në 4,000 drejtues shkollash të trajnuar në bazë të programit do të pajisin deri në një milion të rinj me aftësi të mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe kodimit dhe të mbështesin zhvillimin e një mjedisi të mundshëm për mbylljen e boshllëqeve të aftësive dixhitale në Vendet e Ballkanit Perëndimor. Duke angazhuar të gjithë fëmijët10 deri në 15 vjeç në sistemin e shkollës fillore në të gjithë Ballkanin Perëndimor, programi mbështet zhvillimin e aftësive konkurruese për hyrjen në të ardhmen në tregun e punës.

Caktimi / Përgjegjësitë / Aktivitetet që do të kryhen / Rezultatet

Konsulent për Mbështetjen e Klubit të Kodimit

Këshilli Britanik në Shqipëri po kërkon katër Konsulentë Mbështetës të Klubit të Kodimit për t'u angazhuar në Programin Shkollat e Shekullit 21. Konsulentët do të veprojnë në Shqipëri pa ndonjë vend specifik të kërkuar.

Qëllimi i punës:

Për të krijuar, ngritur dhe mbështetur plotësisht Klubet e Kodimit në rreth 500 shkolla që morën pjesë në ciklet e programeve 1, 2 dhe 3 nga të gjitha rajonet në Shqipëri.

Përgjegjësitë:

 • Të iniciojë dhe mbështesë ngritjen dhe aktivizimin e plotë të Klubeve të Kodimit në rreth 500 shkolla nga ciklet e programeve 1, 2 dhe 3 bazuar në udhëzuesin e Këshillit Britanik: Udhëzues i Klubit të Kodimit , 'Si të Krijoni Klube të Kodimit'
 • Të ndihmojë secilën prej 500 shkollave të caktojnë 1 drejtues / mësues të Klubit të Kodimit për shkollë
 • Të sigurojë mbështetje për 500 shkolla për të mobilizuar anëtarët e Klubit të Kodimit, nxënës të moshës 10-15 vjeç (me raport të preferuar djem dhe vajza 50%:50%) të cilët do të marrin pjesë në mënyrë aktive në Klube dhe do të kontribuojnë në punën e projektit duke përdorur mikrobitët.
 • Të përdorë çdo mundësi për të inkurajuar përfshirjen aktive të vajzave në klubet e kodimit
 • Të ndihmojë 500 drejtues / mësues të Klubit të Kodimit për të regjistruar Klubin e Kodimit të shkollës së tyre në platformën Code Club World
 • To help enrol all 500 Coding Club leaders/teachers on free online course: Prepare to Run a Code Club course on Future Learn Platform
 • Të ndihmojë në regjistrimin e të gjithë 500 drejtuesve / mësuesve të Klubit të Kodimit në një kurs falas online: Përgatituni të Drejtoni një kurs të Klubit të Kodimit në Platformën Future Learn, të monitorojë dhe raportojë progresin e tyre të kursit në Këshillin Britanik.
 • Të mbështesë çdo Klub Kodimi të shkollës në hartimin dhe ngritjen e një projekti 'Code Club' që përfshin një mikrobit dhe përdorimin e burimeve nga faqja e internetit 'Fondacioni Raspberry Pi'.
 • Të monitorojë në mënyrë efektive secilën shkollë dhe procesin e krijimit të Klubeve të Kodimit, për të vendosur besim dhe mirëkuptim me administratën e shkollës dhe drejtuesin / mësuesin e Klubit të Kodimit dhe anëtarët e Klubit të tyre
 • Të kryejë kërkime mbi Klubet e Kodimit në shkolla, të mbledhë të gjitha të dhënat e nevojshme dhe të raportojë tek Këshilli Britanik, mbështetur nga ekipi i programit të Këshillit Britanik

Arritjet mujore

 • Të kontaktojë me rreth 40 shkolla në muaj (rreth 4 shkolla për ditë pune për tu kontaktuar, p.sh. 1.5 orë takime online për shkollë).
 • Të mbledhë raporte shkollore për të paktën 20 shkolla në muaj, në një model të siguruar nga Këshilli Britanik
 • Të sigurojë raporte mujore për aktivitetet dhe rezultatet e Klubeve të Kodimit nga Këshillit Britanik që do të mbështeten nga raportet e shkollave

Kualifikimet e kërkuara:

 • Minimumi 3 vjet eksperiencë pune në sektorin shtetëror të arsimit si mësues / profesor / konsulent i IT-së ose angazhime të ngjashme në fushën e IT-së
 • Njohuri shumë e mirë në funksionimin e sistemit arsimor të shkollave fillore në Shqipëri.
 • Eksperiencë e provuar në mësimdhënien e kodimit për fëmijët dhe fillimin / pjesëmarrjen në klubet e kodimit / shkollës IT-do të konsiderohen si asete.
 • Njohuritë dhe aftësitë e punës ose hartimit të një projekti me mikrobit BBC - do të konsiderohet si aset.
 • Aftësi të gjuhës angleze (niveli C1), në të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi të gjuhës shqipe

Raporton te: Koordinatori Kombëtar i Këshillit Britanik

Vendodhja: Shqipëri

Termat dhe kushtet e kësaj detyre

 • Konsulenti do të caktohet për afatin 8 muaj për kryerjen e kësaj veprimtarie brenda periudhës 1 Maj 2021 deri më 31 Dhjetor 2021.
 • Për këtë detyrë Këshilli Britanik Shqipëri do të angazhojë katër konsulentë.

Mbrojtja e fëmijëve

Gjatë kryerjes së kësaj detyre, konsulentët duhet të njihen dhe të respektojnë politikën mbrojtëse të Këshillit Britanik për Mbrojtjen e Fëmijëve. Për këtë qëllim, Këshilli Britanik do t'i kërkojë konsulentit të ndërmarrë trajnime online për Mbrojtjen e Fëmijëve.

Këshilli Britanik beson se të gjithë fëmijët kanë potencial dhe se çdo fëmijë ka rëndësi - kudo në botë. Këshilli Britanik pohon qëndrimin se të gjithë fëmijët kanë të drejtë të mbrohen nga të gjitha format e abuzimit siç përcaktohet në nenin 19, UNCRC, 1989.

Deklarata e Mundësive të Barabarta dhe Diversitetit

Këshilli Britanik synon të krijojë mundësi dhe të zvogëlojë pengesat për të gjithë, veçanërisht për grupet e nën-përfaqësuara. Ne jemi të përkushtuar të sigurohemi që nuk ka asnjë diskriminim të pajustifikuar në proceset tona për rekrutimin dhe përzgjedhjen, menaxhimin e performancës dhe pagën, dhe që promovimi të jepet në mënyrë të drejtë në të gjitha operacionet tona.

Gjatë kryerjes së detyrës, konsulentët duhet të njihen dhe të respektojnë politikën mbrojtëse të Këshillit Britanik në Barazi, Diversitet dhe Përfshirje. Për këtë qëllim, Këshilli Britanik do t'u kërkojë konsulentëve të ndërmarrin një trajnim online mbi Barazinë, Diversitetin dhe Përfshirjen (politikat EDI).

Politika e privatësisë

Këshilli Britanik do të përdorë informacionin që ju po jepni vetëm në lidhje me përpunimin e aplikimit tuaj. Ne do t'ia kalojmë këtë informacion vetëm Autoritetit Kontraktues, Zyrës së Jashtme dhe të Komonuelthit. Të dhënat do të përpunohen vetëm për qëllimet e performancës, menaxhimit dhe monitorimit të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, pa paragjykuar transmetimin e mundshëm tek organet e ngarkuara me monitorim ose inspektim në zbatim të ligjit të BE.

Këshilli Britanik vepron në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave në MB dhe ligjet në vendet e tjera që plotësojnë standardet e pranuara ndërkombëtarisht. Ju keni të drejtë të kërkoni një kopje të informacionit që ne mbajmë, dhe të drejtën të na kërkoni të korrigjojmë çdo pasaktësi në atë informacion. Nëse keni shqetësime se si i kemi përdorur informacionet tuaja personale, ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni te një rregullator i privatësisë.

Për informacion më të hollësishëm, ju lutemi referojuni seksionit të privatësisë në faqen tonë të internetit, www.britishcouncil.org/privacy ose kontaktoni zyrën tuaj lokale të Këshillit Britanik. Sipas kushteve të kontratës, të gjitha regjistrat duhet të mbahen për një periudhë shtatë-vjeçare pas pagesës përfundimtare të bërë sipas kësaj kontrate.

Si të aplikoni

Aplikoni duke dërguar CV-në tuaj me një letër motivimi që thekson përvojën tuaj në lidhje me këtë detyrë - në adresën e postës elektronike në vijim: klarina.allushi@britishcouncil.org me titullin ‘Aplikim për Konsulent i Klubit të Kodimit'.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit për aplikim: 26 Prill 2021, ora 17:00

Shpërndani në rrjetet sociale