Besohet se pothuajse 65 përqind e nxënësve të sotëm do të punësohen në vende pune që ende nuk ekzistojnë, çka do të thotë se përgatitja e të rinjve tanë për botën e ardhshme të punës nuk ka qenë kurrë më sfiduese. Ndërsa kualifikimet dhe njohuritë mbeten të rëndësishme, nxënësit e sotëm kanë nevojë për mundësinë që të rriten në qytetarë krijues dhe kritikë, të gatshëm për të formësuar vetë të ardhmen e tyre.

Për të mbështetur këtë qëllim, programi i ri i British Council 'Shkollat e Shekullit të 21' është i gatshëm të mbështesë shkollat në të gjithë Ballkanin Perëndimor për të futur metodologji inovative të mësimdhënies dhe për të ndihmuar studentët të zhvillojnë aftësitë e nevojshme digjitale, të zgjidhjes së problemeve dhe të menduarit kritik të nevojshme për arsimimin dhe karrierën e tyre të ardhshme. Pas një thirrjeje për aplikantët, e cila ishte e hapur për të gjitha shkollat e Ballkanit Perëndimor, programi së shpejti do të shpallë grupin e parë të shkollave që do të marrin mbështetje të drejtpërdrejtë.

Si do të mbeshtesë ky program shkollat?

Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri dhe ministritë e tjera përkatëse të rajonit, Shkollat e Shekullit të 21 do të ofrojnë akses në trajnime, pajisje dhe materiale, si dhe do t'i hapin rrugën një rrjeti shkollash të Ballkanit Perëndimor dhe Mbretërisë së Bashkuar. Mbështetja do të përfshijë:

  • Trajnim dhe mbështetje për drejtuesit e shkollave për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre të menaxhimit dhe udhëheqjes dhe për t'i ndihmuar ata që të integrojnë dhe të ndërthurin me efikasitet aftësitë digjitale dhe kryesore në të gjitha programet mësimore kombëtare ekzistuese.
  • Trajnim dhe mbështetje për mësuesit në dy module kryesore: aftësitë digjitale, të cilat kanë në qendër përfshirjen e njohurive digjitale në programin mësimor dhe përdorimin e mjeteve digjitale për mësimnxënien, komunikimin dhe bashkëpunim; dhe të menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemeve, me në qendër përmirësimin e të menduarit dhe të mësuarit të drejtuara nga vetë nxënësi për të prodhuar ide të reja dhe inovative. 
  • Mjete mësimore për zhvillimin e aftësive digjitale të nxënësve, duke përfshirë kompjutera të kodueshëm Micro:bit, aq të vegjësl sa mbahen në xhep (në bashkëpunim me Fondacionin Micro: bit), të projektuara për t'u dhënë studentëve aftësitë e nivelit fillestar dhe besimin në njohuritë digjitale dhe për kodimin në klasat e TIK dhe në lëndë të tjera; materiale se si të ndërmarrësh dhe të fillosh një klub të kodimit dhe të bëhen pjesë e sfidave dhe nismave ndërkombëtare të kodimit; dhe mundësinë për të provuar dhe testuar produktet dhe shërbimet e reja, të tilla si aplikacione dhe faqe interneti nga Këshilli Britanik dhe partnerë të tjerë të ardhshëm.
  • Mundësi për krijimin e rrjeteve, duke përfshirë mundësinë për të ndarë përvojat dhe praktikat e mira me shkollat në të gjithë Ballkanin Perëndimor; mundësinë për të bashkëpunuar me shkolla të tjera përmes klubeve ndër-shkollore të kodimit; mundësinë për të kontribuar në diskutimet e politikave kombëtare dhe të Ballkanit Perëndimor; dhe një ftesë për aktivitetin vjetor të "Teknologjive të Reja në Arsim" në Beograd.
  • Mundësinë për të marrë Çmimin e Shkollave të Shekullit të 21 në 'Teknologjitë e Reja në Arsim' në Qershor 2018.

Historitë e suksesit gjatë dhe pas programit do të ndahen dhe më shumë shkolla do të kenë mundësi që të përfshihen më tej në raundin tjetër të programit pas atij fillestar pilot dhe vlerësimit.

Në faqen e internetit Shkollat e Shekullit 21, shkollat mund të përditësohen me lajmet rreth programit dhe të mësojnë se si të përfshihen.