Zbuloni se si Kolegji Leeds City përdor planifikimin e programit për ti shërbyer nevojës së një tregu vendas dinamik. Ju do të kuptoni rëndësinë e Inteligjencës së Tregut Lokal (ITL) në proçesin e planifikimit të programit dhe mjete e metoda inovative të përdorura për të mbështetur këtë proçes.

Kjo broshurë strukturon përqasjen e kolegjit në përdorimin e ITL për të theksuar dhe informuar zhvillimin e një programi fleksibël dhe përgjegjës i cili prek nevojat e tregut aktual dhe të ardhshëm.

Brenda kësaj broshure ka shembuj të cilat demostrojnë përqasjen e kolegjit në risinë e programit mësimor. Kjo është një përmbledhje e shkurtër se çfarë do të lexoni:

Ky është një prezantim i shkurtër i projektit dhe një fragment rreth planifikimit të programit. Klikoni më poshtë për të gjithë rastin studimor.

Kolegji dhe Vizioni

Me më shumë se 40,000 studentë dhe mbi 1300 veta staf, Kolegji City College është një nga më të mëdhenjtë në vend. Për një kolegj të një madhësie të tillë  në një rajon kaq dinamik për të qenë të suksesshëm , duhet një vizion i madh strategjik, dhe këtë ka bërë ekzaktësisht Colin Booth që nga takimi me Drejtorin e Shefin Ekzektuiv në Tetor 2015. I vënë në dukje nga Ofsted si një "program i ndryshimit kulturor për të rritur standartet drejt studentëve, kënaqësisë, zhvillimit dhe suksesit," kolegji ka zhvilluar një plan strategjik pesë vjeçar i cili përfshin përkushtimin ndaj:

  • Frymëzimit të studentëve për të patur sukses duke mundësuar një mënyrë të shkëlqyer të të mësuarit nëpërmjet një rrugëtimi të personalizuar ndaj studentëv
  • Ndërtimit të partneriteteve efektive duke përforcuar reputacionin e të mësuarit profesional me bazë punën                                                                                            
  • Sigurimit të produkteve e shërbimeve të krijuara për të përmbushur nevojat e aftësive vendase e rajonale                                                                                                      
  • Vënies në zbatim e zgjidhjeve të cilat kërkojnë mundësi tregtare për të mbështetur prioritetet edukuese.

Planifikimi i programit

Një nga zbatimet më të dukshmë të Analistit është në planifikimin e programit sepse mjetet kanë një funksion programi të dedikuar. Në kontekstin e shkurtimeve të ardhshme të mundshme në buxhet, Kolegji pretendon të përdori të dhëna për të analizuar programin aktual kundër ndryshimeve në punë, vendeve të reja e projekteve. Kjo do të na ndihmojë të kuptojmë ku qëndron lidhja, ku janë mungesat dhe ku duhet të përqëndrohet Kolegji dhe të zgjerojë programin për një lidhje më të mirë me kërkesat për aftësi të tregut aktual e të ardhshëm.

I gjithë rasti studimor mbulon shumë tema të tjera të edukimit profesional, si:

  • Kuptimin e Aftësive Rjonale                                                                                        
  • Planifikimin e Biznesit dhe Zhvillimin e Ofertave                                                        
  • Angazhimin e Punëdhënësve                                                                                    
  • Praktikën e punës                                                                                                    
  • Marketingu dhe Rekrutimi

Linke të jashtme