Kaloni verën me mundësitë e British Council për zhvillim profesional me çmime speciale për kurset online

ne ofrojmë kurse online për trajnim të mësimdhënësve me çmime speciale deri më 20 Gusht 2016 për mësimdhënësit në Kosovë

Mund të regjistroheni në këto kurse duke përdorur këtë kod promocional: GL-SASUMMER-002

Këtu mund të gjeni më shumë informata rreth ofertës tonë verore. 

Vlerësimi Komunikativ: kurs me vet - qasje

Ky është një kurs i shkurtër 20-orësh i dedikur për mësimdhënës dhe ekzaminer të cilët janë të zënë me punë dhe janë të interesuar për metoda të reja të vlerësimit dhe testimit

Çmimi aktual - 60 GBP

Çmimi me zbritje - 40 GBP

Mësoni më shumë rreth kursit dhe aplikoni

Teknologjitë Mësimore për mësimdhënësit e Anglishtes së Biznesit

ky kurs me vet-qasje është dizajnuar të ofrojë mjete ndihmëse në anglishten e biznesit për mësimdhënësit me dhe pa përvojë, në mënyrë që ata të përmirësojnë metodat e mësimdhënies si dhe të aplikojnë mësimdhënie më interaktive me rezultate të sigurta pedagogjike

10 pjesët e kursit aktualisht me çmim 90 GBP

Çmimi me zbritje - 50 GBP

Mësoni më shumë rreth kursit dhe aplikoni

Teknologjitë Mësimore për Klasa

Ky kurs do të i njohë mësimdhënësit e gjuhës angleze me aspektet kryesore të përdorimit të teknologjive të reja në klasat e mësimit. Modulet e kursit mbulojnë tema rreth teknologjive online, me tema si: përdorimi i internetit, mirëqenia e nxënësve gjatë përdorimit të internetit, përdorimi i aplikacioneve Office,  video dhe audio online, përdorimi i rrjeteve sociale si dhe teknologjitë tjera edukative online 

LTECH kursi - çmimi aktual për 30 pjesët është 270 GBP - 140 GBP çmimi me zbritje

(ose mund të regjistroheni për module individuale - 10 GBP për modul).

Mësoni më shumë dhe regjistrohuni.

Nevojat e Veçanta Arsimore

Ky kurs i dedikohet mësimdhënësve të gjuhës angleze si lëndë. Është i përshtatshëm për mësimdhënësit e shkollës fillore dhe të mesme, e jo vetëm për specialistët e Nevojave të Veçanta Arsimore (NVA). 

Kursi NVA kushton 100 GBP, ndërsa çmimi me zbritje është 60 GBP.

ose mund të regjistroheni për modulet individuale me çmim 12 GBP për modul

Mësoni më shumë dhe regjistrohuni.

Punëtoritë për zhvillim të mësimdhënësve në shërbim

Secila punëtori jep informata për konceptet kryesore si dhe udhëzime praktike për teknika dhe metodologji mësimore. Temat janë: 

  • Process writing (3 punëtori online)
  • Gramatika (3 punëtori online)
  • Metodat e mësimit (2 punëtori online)
  • Becoming a reflective practitioner (2 punëtori online)
  • Çmimi për secilën punëtori - 6 GBP

Mësoni më shumë dhe regjistrohuni

Verë e lumtur me British Council