Përmirësoni rrjedhshmërinë tuaj në bashkëbisedimet e përditshme.

Përmirësoni aftësitë tuaja në dëgjim duke ndjekur bashkëbisedime nga jeta e përditshme në anglisht. Videot dhe përmbajtja e regjistrimeve audio mbulojnë tema si për shembull si të bëjmë një komplimet, si të shkruajmë një CV,  dhe shoqërohen me titrat e regjistrimeve audio dhe ushtrime.

KY APLIKACION I NJOHUR DO T'JU NDIHMOJË TË:

  • përmirësoni të kuptuarin duke ju dhënë mundësinë të lexoni titrat përgjatë regjistrimit audio që jeni duke dëgjuar  
  • ezgjeroni fjalorin duke mësuar në secilin prej episodeve përkufizime të fjalëve kyçe .
  • testoni se sa arrini të kuptoni duke ju  përgjigjur ushtrimeve praktike  
  • përmirësoni të dëgjuarin nëpërmjet mundësisë që ju ofrohet për të ngadalësuar regjistrimin audion. 

Titrat janë fantastik!  Ndihmojnë shumë jo vetëm nxënësit, por edhe mësuesit që duan të lexojne bashkëbisedimin në formë të shkruar përpara se ta ndjekin atë në video ;-)"

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale