Self-access courses
Self-access courses

Këto kurse mund ti fillosh ne çdo kohë dhe te studioni kur te deshironi.  Nëse rregjistroheni në ndonjërin nga kurset tona nëpërmjet zyrës së Këshillit Britanik Shqipëri, ju do të keni mundësinë për një zbritje në tarifat kursit.

Ne ofrojmë tre kurse të vetë-aksesueshme

Ju lutem na kontaktoni për më shumë detaje mbi kurset  

Edukimi për nxënës me nevoja speciale

Kursi Edukimi për nxënës me nevoja speciale është për mësuesit e shkollave fillore dhe të mesme dhe atyre që japin mësim në gjuhën angleze. 

Kursi Edukimi për nxënës me nevoja speciale synon për të: 

  • rritur ndërgjegjësimin e mësuesve dhe qëndrimeve ndaj nxënësve me  nevoja të veçanta arsimore 
  • Ndihmuar mësuesit të identifikojnë dhe kapërcejne paragjykimet e tyre 
  • Informuar mësuesit mbi nje sere modelesh edukimi per nxensit me nevoja të speciale dhe se si ato ndikojnë në mësimdhënien dhe mësimin nxenie 
  • Dhënë mësuesve një sërë strategjish për mësimdhënien që nxisin të mësuarit gjithëpërfshirës dhe përfitimet e të gjithë nxënësve 
  • Udhëzuar mësuesit në zhvillimin e një qasje gjithepërfshirëse në klasën ose në shkollën e tyre 
  • Mbështetur mësuesit pë tu bërë më të sigurt kur kanë të bëjnë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.

Niveli i kërkuar: Anglisht  B1 + 

Kursi Edukimi për nxënës me nevoja speciale  mund të bëhet në dy mënyra: 

  • 100% të vetë-akses pa vlerësim 
  • me portofolin e vlerësuar nga një mësues (ju lutem vini re se për të patur portofolin tuaj të  vlerësuar, ju duhet të plotësoni të paktën tetë programe te kursit). 

Zbuloni më shumë në TeachingEnglish website.

Teknologjitë e Informacionit për Klasën

Ky është një kurs zhvillimi për mësuesit duke i njohur mësuesit e anglishtes me aspektet kryesore të përdorimit të teknologjive të reja në gjuhën e klasës. Modulet e kursit mbulojnë një shumëllojshmëri të teknologjisë së internetit, me tema që përfshijnë përdorimin e teknologjisë, mirëqenien e internetit për nxënësit, përdorimin e aplikacioneve të MS Office, përdorimin e videove dhe dëgjimit nëpërmjet internetit, dhe përdorimin e rrjeteve sociale dhe teknologjive të rrjetit për qëllime formimi.

Për më shumë TeachingEnglish website.

Në fund të kursit, ju do të merrni një certifikatë me 5 (pesë) kredive të lëshuara nga Këshillit Britanik në Shqipëri dhe të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Gjithashtu do të merrni një certifikatë ndërkombëtare të lëshuar nga Këshilli Britanik.

Hapat drejt Suksesit

Nëse po përfundoni studimet për tu bërë një mësues ose nëse jeni në dy vitet e para të mësimdhënies ky kurs do jetë shumë ndihmues pe ju. Do t’ju ndihmoje të bëni kalimin tranzicional nga nxënes në mësues professional dhe do t’ju ndihmojë të praktikoni teorin e mësuar në shkollë. 

Për më shumë TeachingEnglish website.

Në fund të kursit, ju do të merrni një certifikatë me 10 (dhjetë) kredive të lëshuara nga Këshillit Britanik në Shqipëri dhe të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Gjithashtu do të merrni një certifikatë ndërkombëtare të lëshuar nga Këshilli Britanik.

Tarifat e Kurseve dhe Oferta për 2014/15

Kursi Tarifa në internet TeachEnglish Tarifa me oferte (All) (*kur rregjistroheni nëpërmjet zyrës së Keshillit Britanik në Shqipëri)
Special Educational Needs 2,040 per unit or 17,000 for all 11 units  Momentalisht nuk ka oferte per kete kurs
Learning Technologies for the Classroom 20,400 12,500
Steps to Success 28,900 19,900
Shpërndani në rrjetet sociale