Të nderuar kandidatë,
Ju informojmë se çmimi i testit Aptis në Shqipëri do të jetë 65 Euro për Aptis me dy komponentë (të dëgjuarit dhe të lexuarit) dhe 70 Euro për Aptis me katër komponente (të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të folurit) nga data 10 prill 2023.

 

Aptis for Teachers është një variant i Aptis General. Ky test mund të përdoret nga Ministritë e Arsimit dhe institucione arsimore kudo në botë për të testuar aftësitë e anglishtes së mësuesve ose studentëve që janë në programe trajnimi për mësimdhënien. Aptis for Teachers është hartuar specifikisht për fushën e arsimit; mund të integrohet plotësisht në sistemet ekzistuese dhe të administrohet lokalisht duke mundësuar që niveli i anglishtes së mësuesëve të ndiqet gjatë kohës dhe suksesi i programeve të trajnimit të matet në mënyrë efikase.

Struktura dhe gjatësia e Aptis for Teachers është e njëjtë si në Aptis General. Megjithatë përmbajta lidhet specifikisht me mësuesit dhe pyetjet prekin tema dhe skenare që mësuesit ndeshen çdo ditë në punën e tyre. Si rezultat i kësaj, pyetjet janë të njohura për ta duke i lejuar që të fokusohen krejtësisht tek gjuha sesa tek konteksti i pyetjeve.

Aptis for Teachers mund të përdoret nga:

  • Mësuesit e anglishtes që punojnë në shkolla, kolegje, universitete kudo në botë;
  • Mësuesit e lëndëve të tjera në shkolla, kolegje dhe universitete kudo në botë;
  • Mësuesit e anglishtes në programe gjuhësore duke përfshirë këtu edhe programet tregtare;
  • Studentë që janë në vazhdim të programeve të mësimdhënies ose programet universitare;
  • Profesionistë të tjerë që punojnë në fushën arsimore.
Shpërndani në rrjetet sociale