Teste praktike

Shikoni këto teste online, dhe mund të merrni një rezultat sa më të mirë në provim. Filloni tani. 

Test praktik në gramatikë dhe fjalor
Test praktik i të lexuarit
Test praktik i të shkruarit
Test praktik i të dëgjuarit 
Test praktik i të folurit 

Video Aptis

Këto video do ju ndihmojnë para se të jepni provimin Aptis.