QËLLIMI I PUNËS:

British Council synon që dhënësi i shërbimit të kryejë detyrat e mëposhtme:

Numri i të punësuarve do te jetë mesatarisht 50-70. Kontraktuesi duhet të manaxhojë dhe të deklarojë rregullisht dhe bazuar në ligj marrëdhëniet e punës për të punësuarit e tij, por puna  e tyre do të kryhet në zyrat e British Council dhe në emër të bisnezit të British Council.

SHËRBIMET PËRFSHIJNË:

shërbime llogaritare:

  • rekrutimi dhe kontraktimi i te punësuarve bazuar në specifikimet e British Council
  • përfshin, por jo të limituar çdo shërbim llogaritarie, përgatitjen e pagës, deklaratat e të të punësuarit, deklarime financiare, bilance etj sipas nevojës.

shërbimet e taksave: 

Llogaritja e detyrimeve taksore ( mujore, vjetore, sipas rastit) dhe përgatitja, përmbyllja, deklarimi i nevojshëm i të gjitha detyrimeve taksore ( taksat e tatimeve mbi të ardhurat, kontributet shoqërore dhe shëndetësore, taksat bashkiake etj, përfshirë edhe deklarimin e librave të blerjes dhe shitjes nëse nevojitet.   

VLERËSIMI  I PAGESËS:

Pritet që shërbimet e  mësipërme të kryhen nga kontraktuesi çdo muaj pëgjatë gjithë vitit financiar. Rrjedhimisht British Council synon që oferta të jepet si shpenzim mujor dhe e shprehur ne Lekë ose Euro.   

DETYRIMET LIGJORE:

British Council sqaron se çdo risk/detyrim që vjen si rezultat i dështimit të kontraktorit për ta vendosur British Council ne pozitat e mospërputhjes me legjislacionin shqiptar t’i adresohet kontraktorit nëpërmjet nën shkrimit të kontratës së duhur midis British Council dhe kontraktorit.

KERKESA TË PERGJITHSHME TË POLITIKAVE:

Duke dërguar një përgjigje për këtë tender, bazuar në strategjinë e prokurimeve, kontraktuesit potencialë konfimojnë se ata do të sigurohen që të veprojnë në përputhje me ligjet, kodin e praktikës, udhezimet legale dhe të aplikueshme të politikave të British Council, të cilat lidhen me këto shërbime. Të gjitha politikat e British Council të cilat u kërkohen kontraktuesve për të vepruar në përputhje me to gjenden në faqen e internetit të British Council. Lista e këtyre politikave përfshin ( por jo e limituar) : Politika Kundër Mashtrimit dhe Korrupsionit, Politika mbi Mrojtjen e Fëmijëve, Politika e Barazise, Diversitetit dhe Gjithëpërfshirjes, Tregtimi i drejtë, Politika e Shëndetit dhe Sigurisë, Politika Mjedisore, Ruajta e të dhënave.

Dokumentacioni për tender mund të kërkohet duke na kontaktuar në info@britishcouncil.org.al

Afati i fundit për dërgimin e ofertave- 11 Maj 2016

Shpërndani në rrjetet sociale