Are you a government ministry or NGO

Është lehtë të vlerësoni dhe matni zhvillimin e aftësive të Gjuhës Angleze në organizatën e juaj me Aptis.

Aptis është test me kredibilitet ndërkombëtar, mjaftueshëm fleksibil për t’u mbajtur në çfarëdo rrethana. Poashtu është i përshtatshëm për secilin kandidat pavarësisht nivelit aktual të gjuhës që posedon.

  • Si minstri apo OJQ, mund të kompletoni projektet e juaja për zhvillimin e aftësive të Gjuhës Angleze me vlerësim nëpërmjet Aptis. I përodorur në fillim, mes apo në fund të trajnimit, në mënyrë të saktë vlerëson progresin e kandidatëve.
  • Ju poashtu mund të përdorni Aptis si një mjet auditimi që të indentifikoni nevojat e trajnimit për audienca të ndryshme.
  • Ne mund ta rregullojmë Aptis në bazë të nevojave të juaja.

PSE TË ZGJEDHNI APTIS?

  • Aptis është i strukturuar për të vlerësuar nivele të ndryshme të gjuhës – lexim, shkrim, të folur dhe dëgjim duke shtuar gramatikën dhe fjalorin si shtyllë e testimit. 
  • Mund të zgjedhni vetëm pjesët që janë relevante për projektin tuaj. 
  • Aptis mund të mbahet në kohë dhe lokacion sipas kërkesave tuaja. 
  • Mund të testoni nivele të ndryshme të gjuhës në nivelet A1 to C duke ju mundësuar që në të njëjtën kohë të vlerësoni persona me nivel të dobët si dhe me nivel të avancuar të Anglishtes.  
  • Është i përshtatshëm për mediume të ndryshme si tablete, kompjuterë, me shkrim duke e bërë kështu të përshtatshëm për ta mbajtur testin në lokacione të ndryshme. 

Vegëza të jashtme 

Aptis case study: Rwanda Education Board 

Aptis case study: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

Në këtë pjesë