Are you a school, university or college?

SI TË VLERËSONI ME SAKTËSI AFTËSITË NË GJUHËN ANGLEZE

Aptis është test me kredibilitet ndërkombëtar të cilin mund ta përdorni si:

 • pjesë të programit tuaj për zhvillimin e Gjuhës Angleze
 • mjet auditimi për identifikimin e nevojave të trajnimit për mësimdhënësit apo nxënësit
 • mjet vlerësimi efektiv të Gjuhës Angleze në fillim, mes apo mbarim të vitit shkollor/ akademik
 • si mjet identifikues të mangësive dhe aftësive të kandidatëve

BENEFITET

 • Aptis përdor skenare relevante për kandidatë individual
 • Vlerëson leximin, shkrimin, të folurit dhe dëgjimin- vetëm një apo edhe kombinim të aftësive
 • Aftësitë e të folurit dhe shkrimit vlerësohen nga një ekip i ekspertëve të Gjuhës Angleze gjë që siguron saktësi të lartë
 • Aptis vjen në mediume të ndryshme, në çdo kohë dhe kudo me rezultate të shpejta

Aptis është test fleksibil, i drejtë dhe autoritativ i cili ju lejon që besueshëm të vlerësoni nxënësit apo mësimdhënësit e juaj, duke ju shërbyer vlerësim të saktë dhe të besueshëm të aftësive të Gjuhës Angleze.

Performanca e tij është me kredibilitet ndërkombëtar e përshtatshme me Kornizën e Përbashkët Evropiane të Referencimit kjo ju lehtëson të shihni se ku ka nevojë për përmirësim, dhe ju lejon që të krijoni kurse të Gjuhës Angleze në bazë të nevojave të juaja.

Mund të integrohet si mjet para apo pas vlerësues në programin e Gjuhës Angleze në shkollën, kolegjin, apo universitetin e juaj, qoftë në mësimdhënie personalisht, mësim nëpërmjet internetit, apo si një gjetje në kombinimin trajnim/mësimdhënie.

PSE APTIS ËSHTË MJET UNIK PËR TË BËRË KËTË PËR INSTITUCIONIN TUAJ? 

 • Mund të testoni cilëndo aftësi që keni nevojë (shkrim, lexim, të folur, dhe dëgjim).
 • Në partneritet me ne mund të bashkë brendoni testin e juaj Aptis.
 • Testet e Aptis analizohen nga ekspertë të Anglishtes të British Council.
 • Ne mund të përshtatim përmbajtjen e testit për nevojat e mësimdhënësve dhe nxënësve tuaj.
 • Ju do të merrni rezultate për tërë grupin apo individuale me detajet e arritshmërisë në secilën aftësi të testuar.

CILAT TIPE TË INSTITUCIONEVE PËRDORIN APTIS?

Tipet e insititucioneve që përdorin Aptis janë, ministritë, universitetet, shkollat e Gjuhës Angleze, shkollat ndërkombëtare, private dhe shtetërore.

Faqe të jashtme 

Aptis case study: Punjab Education

Në këtë pjesë