Ju lutemi vini re: Kjo është politika për IELTS (Trajnim Akademik dhe i Përgjithshëm), ju mund të gjeni këtu  politikën e anulimit dhe rimbursimit për UKVI.

Anulimi i testit tuaj IELTS

Nëse e anuloni testin IELTS deri në pesë javë përpara datës së testimit, do të merrni një rimbursim minus tarifën administrative prej 25% të tarifës së testit.

Për të anuluar datën e testimit, shkarkoni dhe plotësoni Formularin e Kërkesës për Rimbursim ose Formularin për Transferimin e Datës së Testit dhe e dërgoni email examalbania@britishcouncil.org.

Kandidatët që kërkojnë të anulojnë testimin e tyre ose te transferojnë datën e testimit brenda periudhës pesë javore para datës së testit do të marrin një rimbursim vetëm nëse ata mund të bindin Administratorin që aftësia e tyre për të kaluar testin është prekur nga një sëmundje e rëndë ose një shkak serioz . Shkaqet serioze përfshijnë:

  • sëmundje të rëndë- p.sh. pranimi në spital, dëmtimi serioz ose sëmundja (nuk përfshin sëmundje të vogël si ftohje e lehtë etj.)
  • humbje e një të afërmi - vdekja e një anëtari të ngushtë të familjes
  • vështirësi / trauma - viktimë e krimit, viktimë e një aksidenti trafiku
  • shërbim ushtarak

Nëse paraqitet vërtetim origjinal që konfirmon gjëndjen tuaj në datën e testimit brenda pesë ditëve pune nga data e testimit, së bashku me Formularin e Kërkesës për Rimbursim ose Transferim të Datës së Testit, tarifa kthehet, minus tarifën administrative prej 25% të testit.

Vetëm vërtetimet origjinale në gjuhën lokale ose në gjuhën angleze pranohen. Nëse nuk i kemi marrë që të dy dokumentet e kërkuara në zyrën tonë në Tiranë deri në ditën e pestë të punës pas ditës së testimit, ju do të shënoheni se keni munguar dhe kërkesat tuaja nuk merren parasysh.

Kopjet e dërguara me faks apo email nuk pranohen. Ju rekomandojmë të dërgoni vërtetimet mjekësore me postë të regjistruar: British Counci, Rruga Sami Frasheri, Ndërtesa Teknoprojekt, Hyrja 2, Apt 3, Tiranë, Shqipëri. 

Ju lusim të keni parasysh se nuk pranojmë shënime apo vërtetime të sëmundjes lëshuar nga anëtarët e familjes.

Kërkesa për transferimin e ditës së testit

Nëse keni nevojë të ndryshoni datën e testimit nga data që keni rezervuar fillimisht, mund të kërkoni transferimin e ditës së testimi deri në pesë javë para datës së testimit, pa pagesë.

Nëse dëshironi që të ndryshoni datën e testimit nga data që keni rezervuar fillimisht, deri në dy javë para dates që keni rezervuar testimin,  atëherë ju duhet që të dërgoni kërkesë për transfer duke plotësuar formën të cilën mund ta shkarkoni më poshtë dhe duke paguar një tarifë prej 30 eurove. Vini re që formën e plotësuar dhe kopjen e mandat pagesës të na dërgoni me email në examsalbania@britishcouncil.org

Ju lusim të keni parasysh se data e re e testimit duhet të jetë brenda tre muajve nga data fillestare. Në rastet e sëmundjes, transferimi është i mundshëm brenda pesë javëve nga testi nëse paraqitet vërtetim mjekësor origjinal brenda pesë ditëve të punës nga data e testimit, së bashku me Formularin për Kërkimin e Rimbursimit ose Transferimit të Datës së Testimit.

Nëse ju caktohet një datë ere testimi (qoftë para testit apo për shkak të sëmundjes) dhe jeni i sëmurë në datën e dytë të testimit, atëherë nuk keni të drejtë për rimbursim të tarifës së testimit dhe as për ndonjë transferim të mëtejshëm në një datë të re testimi.

Tarifa mund të paguhet përmes një transferimi  bankar direkt në llogarinë e mëposhtme:

  • Emri i bankës: Banka Intesa San Paolo
  • Kodi SWIFT: USALALTR010
  • Emri i llogarisë: British Council Albania
  • Numri i llogarisë EUR: 30545235301
  • Kodi IBAN EUR: AL59208111010000030545235301