**Ju lutemi vini re që çertifikatat mund të merret personalisht një herë në javë. Ju lutemi na kontaktoni përmes Info.Albania@britishcouncil.org  për të mësuar se kur mund të merrni çertifikatën tuaj. Ne gjithashtu mund të dërgojmë çertifikatën tuaj përmes postës. Ju lutemi ndiqni këtë udhëzim për të kërkuar dërgimin e çertifikatës përmes postës.

Kur do të marr rezultatet e mia?

Nuk ju duhet të prisni shumë për rezultatet e testit IELTS.

Mund të kyçeni në Portalin e Personave të Testuar për të parë rezultatet tuaja. Rezultatet e IELTS mbeten online për 28 ditë, por nuk duhet të përdoren si konfirmim zyrtar i performancës suaj.

Nëse keni marrë testin e bazuar në letër, do të keni mundësi të shikoni rezultatet paraprake pas 13 ditëve kalendarike nga data e testimit.

Nëse humbni formularin e raportit të testit ose harroni rezultatet e testit, ju lutemi kontaktoni qendrën tuaj të testimit.

Testi Koha
IELTS në letër 13 ditë
IELTS në kompjuter 3-5 ditë
IELTS Online 3-6 ditë
IELTS UKVI 13 ditë
IELTS Life Skills 7 ditë

Kur do të marr kopjen fizike të rezultateve të mia?

Rezultatet do të jenë në dispozicion 13 ditë pas testit me shkrim dhe ju mund të merrni Formularin e Raportit të Testit në British Council në Tiran duke paraqitur të njëjtin Dokument Identiteti që keni paraqitur gjatë testit. Ju gjithashtu mund të shikoni rezultatet tuaja online në faqen tonë të internetit. Nëse jetoni jashtë Tiranës dhe dëshironi që ne të dërgojmë TRF-në tuaj përmes postës, atëherë ju duhet të bëni një kërkesë të tillë në examsalbania@britishcouncil.org duke na dërguar adresën tuaj postare.

Rezultatet e IELTS nuk do të zbulohen nëpërmjet telefonit ose përmes emailit.

A mund të marr kopje shtesë të rezultateve të mia IELTS?

Nëse dëshironi që ne të dërgojmë një kopje tjetër të TRF-së tuaj në një organizatë njohëse, përveç pesë kopjeve që japim, do të duhet të paguani një tarifë administrative prej 5 EUR për kopje për ta dërguar përmes postës.

YJu duhet të jepni adresën e institucionit dhe plotësoni "Aplikacionin për Formularin e Raportit të Testimit shtesë”. Bashkangjitni një kopje të pagesës së bankës për TRF shtesë dhe dërgoni të gjitha dokumentet përmes postës elektronike në examsalbania@britishcouncil.org. Ne pastaj do të dërgojmë TRF-në drejtpërsëdrejti te institucioni.

Nëse qendra juaj e testimit është mbyllur, mund të porositni forma shtesë të raportit të testimit nga ielts.org.

Ju lutemi  vini re se një Test Report Form shtesë kërkon rreth 10-14 ditë për tu përpunuar, në varësi të shërbimit të zyrës postare.

Të gjithë pjesëmarrësit e testit  mund të kryejnë pagesën përmes një transferimi bankar direkt në llogarinë e mëposhtme:

 • Emri i bankës: Banka Intesa San Paolo
 • Kodi SWIFT: USALALTR010
 • Emri i llogarisë: British Council
 • Numri i llogarisë EUR: 30545235301
 • Kodi IBAN EUR: AL59208111010000030545235301

Çfarë do të thotë rezultati im IELTS?

Ju do të keni një rezultat të grupit IELTS nga 0-9 për çdo seksion testi, i cili reflekton aftësinë tuaj në gjuhën angleze.

TRF juaj tregon një rezultat për secilën nga katër aftësitë (Dëgjim, Lexim, Shkrim dhe të Folur), si dhe një rezultat të përgjithshëm të grupit. Mund të arrini të gjitha rezultatet e grupit (për shembull 5.0, 6.0, 7.0) apo gjysmën e grupit (p.sh. 5.5, 6.5, 7.5) në secilin seksion të testit.

Mësoni më shumë për atë se çfarë nënkupton rezultati i juaj këtu.  

Për sa kohë janë të vlefshme rezultatet e testit IELTS?

Organizatat zakonisht nuk do të pranojnë rezultatet tuaja nëse janë më të vjetra se dy vjet, nëse nuk jepni dëshmi që ju keni mbajtur në mënyrë aktive ose keni provuar të përmirësoni anglishten tuaj që nga mbajtja e testit. Partnerët e IELTS nuk mund të konfirmojnë vlefshmërinë e rezultateve të testimit që janë më të vjetra se dy vjet.

Si mund të kërkoj rivlerësim të testit tim IELTS?

Nëse nuk keni marrë rezultatin që prisnit, ju mund të aplikoni që testi juaj të rivlerësohet. Kjo quhet Kërkesë për Rivlerësim të Rezultatit (EOR). Ju mund të zgjidhni se cilët seksione të testimit dëshironi që të rivlerësohen. Këtë kërkesë duhet që ta dërgoni në qendrën ku keni zhvilluar testimin.

Tarifa për këtë shërbim është:

 • €85 për testin IELTS
 • €100 për testin IELTS UKVI
 • €80 për testin Life Skills

Tarifa do t’ju rimbursohet në rast se rezultati ndryshon në një nga seksionet e testit.

Ju duhet që të aplikoni për këtë shërbim jo më vonë se gjashtë javë pas datës së testimit, pavarësisht nëse keni bërë testin IELTS në letër ose në kompjuter.

Ju mund të aplikoni për Rivlerësim të Rezultatit online nëpërmjet Portalit për Personat që i Nënshtrohen Testit (Test Taker Portal). Ju gjithashtu mund të shkarkoni formularin për Rivlerësim të Rezultatit më poshtë dhe ta dërgoni me email tek qendra ku e keni regjistruar testin. Bashkëngjitur me formularin, ju duhet të dërgoni edhe dëshminë e pagesës.

Procedura për rivlerësimin e rezultateve zgjat 2 - 21 ditë, varësisht disa faktorëve duke përfshirë edhe numrin e komponentëve të cilët duhet të rivlerësohen. Nëse brenda 21 ditëve nuk keni marrë një përgjigje, ju lutemi të kontaktoni qendrën e testimit.

Të gjithë pjesëmarrësit e testit mund të kryejnë pagesën përmes një transferimi bankar direkt në llogarinë e mëposhtme:

 • Emri i bankës: Banka Intesa San Paolo
 • Kodi SWIFT: USALALTR010
 • Emri i llogarisë: British Council
 • Numri i llogarisë EUR: 30545235301
 • Kodi IBAN EUR: AL59208111010000030545235301

A mund të hyj sërish në testin IELTS?

Nuk ka kufizime për rihyrje në IELTS. Mund të rezervoni një test sa më shpejt që të ndiheni të gatshëm ta bëni këtë.

Ju lusim ta keni parasysh se rezultati juaj nuk ka gjasa të rritet nëse nuk bëni përpjekje të konsiderueshme për të përmirësuar gjuhën angleze para se të hyni sërish në test. Vizito seksionin e përgatitjes për të marrë një test ushtrimi dhe për të vlerësuar nivelin tuaj. 

Shpërndani në rrjetet sociale