Call 1 - Media for Change, image

Me qëllim mbështetjen e prodhimit të përmbajtjes cilësore, tërheqëse dhe inovatore, bashkëpunimit lokal dhe rajonal, zhvillimit profesional, ofrimit të praktikave të punës, rrjetëzimit, lëvizshmërisë, dhe vlerësimit të ideve të biznesit, projekti Western Balkans Media for Change shpall mundësinë e financimit për grante për individë, media, shoqata dhe organizata të tjera nga Ballkani Perëndimor.

Projekti Western Balkans Media for Change financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatohet nga British Council në partneritet me Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), Thomson Foundation dhe INTRAC (The International NGO Training and Research Centre).

Grantet që do të mbështeten përmes kësaj thirrjeje duhet të përfshihen në këto gjashtë (6) fusha prioritare:

 1. Vlerësimi i një ideje biznesi
 2. Prodhimi i përmbajtjes përmes të mësuarit, lëvizshmërisë ose bashkëpunimit
 3. Forcimi i përmbajtjes së shërbimit të transmetimit publik dhe shtrirjes së audiencës
 4. Zgjerimi dhe angazhimi i audiencës
 5. Mbështetje për rrjetëzim
 6. Promovimi i gazetarisë cilësore, profesionale, dhe etik

Aktivitetet duhet të zbatohen në Ballkanin Perëndimor: në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi.

Kohëzgjatja e projekteve mund të jetënga një (1) muaj deri në gjashtë (6) muaj.

Kush mund të aplikojë

 • Organizatat – mediat ( media tradicionale dhe online), grupet/ekipetet egazetarëve me statusin e një personi juridik (p.sh. shoqata, rrjete të themeluara në mënyrë formale, etj.) dhe organizatat joqeveritare të medias nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
 • Individët – profesionistëte medias, gazetarët e rinj, studentët dhe krijuesit e përmbajtjeve mediatike
 • Iniciativat – rrjetet, grupet, iniciativat aktuale ose të planifikuara që synojnë forcimin e rolit të grave dhe të rinjve në sektorin e medias, promovimine gazetarisë cilësore, iniciativave rajonale etj.

Western Balkans Media for Change fton të gjitha palët e interesuara të shkarkojnë dokumentet bashkëngjitur këtij njotimi për informacion më të detajuar, kriteret e aplikimit dhe udhëzimet. Ju lutemi ndiqni udhëzimet në secilin dokument se si të aplikoni.

 • Kjo Thirrje është e hapur deri më 31 dhjetor 2024 deri në orën 24.00. Aplikanti mund të dorëzojë aplikimin(et) gjatë gjithë periudhës kur kjo thirrje është e hapur.

* Të gjitha aktivitetet e financuara nga kjo Thirrje duhet të përfundojnë deri më 28 shkurt 2025.

 • Një aplikant mund të paraqes më shumë se një aplikim sipas kësaj skeme granti, pasi thirrja do të jetë e vazhdueshme. Megjithatë, aplikantët që kanë fituar më shumë se një grant nuk lejohen të zbatojnë disa (më shumë se një)projekte të financuara nga kjo skemë granti në të njëjtën kohë; aplikanti mund të ketëvetëm një marrëveshje granti aktive në një kohë ttë caktuar. Prandaj, aplikantët duhet të marrin parasysh afatinkohor të propozuar kur aplikojnë për grante.
 • Aplikimet duhet të plotësohen në gjuhën angleze.

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale