Bota është në ndryshim të vazhdueshëm. 65 për qind e studentëve sot do të punësohen në punë që akoma nuk ekzistojnë. Përgatitja e të rinjve për të ardhmen është sfiduese. 

Njohuria dhe kualifikimet janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme për një të ardhme të sigurtë. Të rinjët kanë nevojë dhe meritojnë mundësinë të rriten si shtetas kritik dhe kreativ, gati për t'i dhënë formë të ardhmes së tyre. ' Shkollat e shekullit 21' është programi jonë rajonal i hartuar për të mbështetur shkollat e Ballkanit Perëndimor të zhvillojnë kapacitetin e tyre dhe t'i ofrojnë studentëve aftësi bazë për të kontribuar në kulturën dhe ekonominë e shekullut 21. 

Në përputhje me ndryshimet në politikat e arsimit dhe zhvillimit të standarteve të reja arsimore, ne hartuam një program për të mbështetur shkollat fillore në rajon dhe për t'i prezantuar metodologji të reja e të përmirësojnë aftësitë digjitale të të rinjve. Ky program është në brendësi të kurrikulës bazë, kjo për t'i mundësuar nxënësve mendësinë e zgjidhjes së problemeve dhe të menduarin kritik, të cilat duhen për një karrierë të suksesshme. Kjo mundësi është për të gjitha shkollat fillore të Ballkanit Perëndimor, duke targetuar nxënësit e moshës 10 deri në 14 vjeç.

Ne po punojmë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri dhe me ministri të tjera në rajon, për të ofruar akses në trajnime, pajisje, materiale dhe krijimin e mundësive për shkollat në rrjetëzimin e shkollave të tjera dhe aksionerëve në Ballkanin Perëndimor dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Gjatë programit, shkollat pjesëmarrëse do të marrin mbështetje në zhvillimin e mënyrave të reja të të punuarit në klasë dhe në shkollë. Gjithashtu, ne duam t'i mundësojmë shkollave shkëmbimin e eksperiencave ndërmjet tyre, së bashku me shkollat rajonale. 

Për më shumë informacion për këtë program na kontaktoni