Përse Shkollat e Shekullit të 21?

Njerëzimi po hyn në revolucionin e katërt industrial dhe teknologjitë e mençura po sjellin një sërë ndryshimesh në ekonomi, tregun e punës dhe në vetë jetën tonë. Arsimi është mënyra për t’i përgatitur fëmijët për sfidat e epokës së re. Përveç njohurive teknike klasike në fushën e teknologjisë së informacionit, për punësim  në të ardhmen në shekullin 21 do të kërkohen edhe njohuri dhe aftësi të reja. Krahas njohurive digjitale, për përparimin e individit dhe po ashtu të shoqërisë, në zgjidhjen e problemeve do të jetë i domosdoshëm edhe mendimi kreativ, kritik dhe analitik.

Programi ynë - Shkollat e shekullit 21 - është përgjigjja ndaj kësaj kërkese. Duke iu mësuar fëmijëve aftësitë e nevojshme për shekullin 21, ne investojnë në të ardhmen e tyre, dhe me këtë edhe në të ardhmen e ekonomisë së Ballkanit Perëndimor.

Programi ynë do t’i ndihmojë sistemet e arsimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor që, ashtu si në vendet më të zhvilluara të botës, t’ju mundësojë nxënësve përvetësimin e aftësive të cilat në të ardhmen do t'ju sigurojnë  mundësi më të mira punësimi dhe zhvillim personal. Duke investuar sot në nxënësit, ne investojmë në të ardhmen e tyre.

Shkollat e Shekullit të 21 

Shkollat e Shekullit të 21 është një program arsimi ambicioz tre vjeçar, me vlerë 10 milion paund, i hartuar dhe i zbatuar nga British Council dhe i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Do të pajisë me aftësitë e mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe kodimit mbi një milion nxënës të moshës 10-15 vjeçare në Ballkanin Perëndimor. 

Këtë program e drejtojmë në bashkëpunim me institucionet arsimore përkatëse në çdo vend të rajonit. Kjo do të bëj që nxënësit të mësojnë në një mënyrë më argëtuese, interaktive dhe krijuese. Gjithashtu, duke mësuar aftësitë e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, fëmijët do të mësojnë aftësi programimi praktike dhe do të kenë mundësinë të praktikojnë aftësitë e tyre nëpërmjet informatikës fizike. Si pjesë e programit, çdo shkollë në Ballkanin Perëndimor do të marr një numër pajisjesh micro:bit-i, kompjuter me përmasa që mbahet në xhep, të cilët fëmijët mund t`i programojnë dhe t`i përdorin në lëndë të ndryshme për të zgjidhur problemet e përditshme.  

Si i mbështet shkollat programi?

Shkollat e Shekullit të 21 ofrojnë një mbikëqyrje të vazhdueshme dhe burime të dobishme për të ndërtuar aftësitë e drejtuesve të shkollave, mësuesve dhe politik bërësve. Të gjitha shkollave fillore (nxënës të moshës 10-15 vjeçare) do t`i jepen pajisje micro:bit-i (kompjuter me përmasa që mbahet në xhep) që do të ndihmojnë të rinjtë të mësojnë aftësi të reja dixhitale dhe kodimi në një mënyrë më argëtuese dhe interaktive. 

Për të konkurruar në një treg pune global, aftësi të tilla si zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, njohuritë dixhitale dhe krijimtaria janë çelësi i suksesit. Shkollat e Shekullit të 21  mbështesin të rinjtë me zhvillimet në këto fusha, në mënyrë që ata të ndërtojnë një të ardhme më të mirë.

Aftësitë që do të zhvillohen fillimisht te nxënësit e moshës 10-15 vjeçare janë:

Mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve: mendim i orientuar nga vetja që prodhon ide të reja dhe origjinale dhe zgjidh probleme. Nxënësit do të fitojnë aftësitë të pasqyrojnë të menduarin kritik në përvojën e të nxënit dhe të marrin vendime frytdhënëse.

 Aftësitë e kodimit: mësuesve dhe fëmijëve u prezantohet programimi nëpërmjet kodimit të bazuar në block të micro:bit-it. Kjo është një pajisje që synon të frymëzojë të rinjtë që të bëhen krijues me aftësi dixhitale dhe të zhvillojnë aftësitë kryesore në shkenca, teknologji dhe inxhinieri. Fëmijët do të kenë gjithashtu mundësinë të mësojnë HTML, CSS dhe Python duke krijuar lojëra, animacione dhe website në Klubet e Kodimit pas shkollës.

 Për më shumë informacion për këtë program na kontaktoni.