I realizuar në partneritet me institucionet arsimore përkatëse në secilin vend, programi ka për qëllim të pajisë nxënësit e moshës 10-15 vjeç me aftësi të mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore. Krahas mësimit të aftësivetë mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore, fëmijët do të mësojnë aftësipraktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë aftësitëe tyre përmes informatikës fizike.

Si pjesë e programit, secilës shkollë në Ballkanin Perëndimor do t’i sigurohet një numër pajisjesh micro:bit - kompjuterë të formatit të xhepit ku fëmijët mund të programojnë dhe t’i përdorin në lëndë të ndryshme për të zgjidhur probleme të përditshme. Pajisja u mundëson nxënësve të mësojnë në mënyrë argëtuese, interaktive dhe inovative.

Për të qenë konkurrues në tregun global të punës, aftësitësi zgjidhja problemore, mendimi kritik, njohuritë digjitale dhe kreativiteti janë të rëndësishmepër sukses.

“Sapo e morën micro:bit-in në duar, me imagjinatën e tyre të pandalur, ata filluan të bëjnë pyetje: “po nëse e përdorim këtë?”, “çfarë ndodhnëse e lidhim micro:bit-in me këtë?”. Kjo është pjesa më me rëndësi, të mësosh të zgjidhësh probleme të pazakonshme. Fëmijët po bëhen kreativë dhe për mendimin tim kjo është shumë e rëndësishme”. 

Ku filloi programi – Histori për shkollat më të guximshme

Projekti pilot "Shkollat e shekullit 21"u zbatua në bashkëpunim me Fondacionin për arsim Micro:bit të BBC-së gjatë vitit 2017 dhe 2018, duke përfshirë 135 shkolla dhe 26000 studentë në Ballkanin Perëndimor. 

Gjatë projektit pilot, 1180 mësues u trajnuan si të aplikojnë aftësitë reja përmes pajisjes micro:bit. Të gjithë morën pjesë në trajnimin informues pesë ditor për mënyrën e prezantimit të tre aftësivekryesore (mendimit kritik, zgjidhjes problemore dhe kodimit përmes përdorimit të micro:bit-it) në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. 17 trajnerë kombëtarë të aftësivekryesore të trajnuar nga ekspertë të brendshëm të zyrave të British Council dhe stafi i Fondacionit për arsim Micro:bit ofruan mbështetjen e tyre. 

Hulumtimi nga kompania "IPSOS Strategic Marketing"

Në vitin 2018, hulumtimi iu ngarkua kompanisë  "IPSOS Strategic Marketing",  si pjesë e projektit "Shkollat e shekullit 21"të British Council në Ballkanin Perëndimor. Raporti tregoi se:

  •  86% e mësuesve besojnë se micro:bit-i është i dobishëm për mësimin e kurrikulës
  • 90% e mësuesve besojnë se micro:bit-i do tëfrymëzojë nxënësit rreth informatikës dhe kodimit  jashtë klasës
  • 93% e mësuesve mendojnë se micro:bit-i do të ishte frymëzues për nxënësit në klasë
  • 100% e mësuesve mendojnë se është mjet i dobishëm për mësim.

 

Po ashtu sipas raportit, mësuesit besojnë se aktivitetet me pajisje micro:bit kanë përmirësuar socializimin e fëmijëve me njëri-tjetrin, si dhe kanë “shtuar shkëmbimin e njohurive ndërmjettyre” dhe “përmirësuar bashkëpunimin dhe komunikimin e ndërsjellë me mësuesit e tjerë”. Mësuesit ishin të kënaqur të shohin se si nxënësit që zakonisht nuk shprehin interesim dhe nuk përfshihen në aktivitete në klasë, ishin të parët që u angazhuan me micro:bit-in. U tha se disa nxënës shfaqën “potenciale krejtësisht të reja, duke dëshmuar se gjithçka u duhej ishte një qasje ndryshe". 

Rezultatet e projektit pilot çuan në një program shumë më të gjerë "Shkollat e shekullit 21", i cili gjatë tre viteve do t’ju ofrojë një milion nxënësve të moshës 10-15 vjeç në Ballkanin Perëndimor aftësitëqë u duhen për një të ardhme të ndritshme.