Në këtë faqe, do të gjeni dhe do të keni mundësi të shkarkoni materiale falas që do t'ju ndihmojnë të zbatoni aftësitë CTPS dhe ato koduese në klasat tuaja. Materialet janë në dispozicion në Gjuhën shqipe.