three people sitting around a low table

Mbi pesëdhjetë kanale transmetuese nëpër Ballkanin Perëndimor po përdorin platformën online për të pyetur audiencën e tyre në lidhje me temat me interes, por edhe për të kërkuar dokumente, dëshmi ose prova të tjera për të raportuar mbi çështjet me interes për komunitetet e tyre. 

Tregimet kanë qenë të ndryshme, duke parë sfidat e shkollimit në shtëpi gjatë pandemisë, çështjet mjedisore nga ndotja dhe menaxhimi i mbeturinave tek ndryshimet klimatike, problemet e trafikut, anijet e lundrimit dhe çështjet mjekësore. Duke përdorur mjetin ECR, kanalet kanë qenë në gjendje të përcjellin historitë, të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë zgjidhje për çështjet lokale. Në disa raste, historia e drejtuar nga një media lokale është mbuluar më pas nga një media më e madhe rajonale ose kombëtare, duke arritur më shumë njerëz. 

Këtu janë një përzgjedhje e temave të mbuluara nga mediat në të gjithë rajonin. 

Shqipëria

Info Elbasani përdori mjetin ECR për të hetuar çështjet e prerjeve ilegale dhe menaxhimin e mbetjeve në zonë. Ata vazhduan historinë fillestare duke folur me burime të ndryshme, duke përdorur ligjin për Lirinë e Informimit dhe duke pyetur zyrtarët.  Ata tashmë kanë parë një përgjigje për historitë e tyre pasi bashkia e Gramshit tani ka vendosur koshat e mbeturinave në zonat rurale dhe turistike. 

Përveç mjetit ECR, mediat po përdorin gjithashtu grupet e fokusit për të mbledhur sugjerime për historitë me interes. Historia Ime publikoi një histori artistike për çiftin e parë lezbike që lindi binjakë në Shqipëri dhe luftën e tyre me sistemin ligjor për t'i regjistruar ata.

Bosnje dhe Hercegovinë

Mjeti ECR është një mënyrë e shkëlqyeshme për t'u lidhur me komunitetin lokal, pavarësisht nga arsyeja. Visoko.co.ba përdori mjetin ECR për të krijuar një pyetësor me qëllim të një projekti tjetër, të zbatuar në bashkëpunim me CPCD dhe të mbështetur nga Qeveria e Suedisë. Pyetësori trajton çështjet mjedisore në zonë. 

Kosovë

GracanicaOnline përdori mjetin ECR për të marrë informacion më të detajuar nga qytetarët se si ata ishin prekur nga mbeturinat industriale nga Kisnica, të vendosura pak jashtë Graçanicës. Fokusi ishte në atë se si toka bujqësore e mëparshme ka ndikuar në shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve.

GracanicaOnline ka vazhduar të komunikojë me qytetarët për temën mbi ndotjen e mjedisit , duke bërë një lidhje të ngushtë me shëndetin e qytetarëve. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit në Kosovë ka prekur pacientët me COVID 19, veçanërisht ata që vuajnë nga pneumonia. Tema e ndotjes së mjedisit u diskutua në nivel rajonal me një sërë ekspertësh dhe si të përmirësohet situata. GracanicaOnline ishte pjesë e debatit dhe prodhoi dy video që mbulonin diskutimin. 

Artikujt janë në gjuhën serbe. 

ROMTEGRA shënoi 8 Prillin, Ditën Ndërkombëtare të Romëve duke përfshirë qytetarë dhe personalitete të ndryshme në diskutim: nëse kjo ditë duhet të shënohet me festim apo protestë. ROMTEGRA përdori mjetin ECR për të mbledhur të dhëna nga qytetarët në Kosovë dhe Shqipëri për të informuar programin televiziv që ata prodhuan duke mbuluar debatin. Programi është në gjuhën rome.

Mali i Zi

Boka News ka përdorur gjerësisht mjetin ECR për të mbuluar histori të ndryshme me interes për audiencën e tyre. Eksplorimi i ndikimit të anijeve të lundrimit dhe sugjerimi i mënyrave për të krijuar qasje të qëndrueshme në turizëm, rinovimi dhe kujdesi i parapetave prej guri për të mbrojtur trashëgiminë arkitektonike për pikëpamjet e qytetarëve mbi vaksinimin kundër Covid-19.  Duke publikuar këto artikuj ata kanë rritur ndërgjegjësimin për çështjet me bashkitë lokale të Tivat dhe Kotor dhe prona detare. 

Historia për parapetet e dëmtuara u transmetua nga lajmet televizive kombëtare RTCG dhe kjo rrit vetëdijen e mëtejshme për këtë çështje. Me më shumë kontribute nga qytetarët, ndarjen e fotografive dhe videove, Boka News ishte në gjendje të raportonte më tej dhe të merrte një përgjigje nga qeveria vendore për situatën. 

Maqedonia Veriore

Lajmet e Kumanovës kanë shqyrtuar deponitë ilegale të mbeturinave në rajonin verilindor të Maqedonisë së Veriut. Artikulli ofron analiza të situatës dhe përfshin infografikë, si dhe fotografi që janë dërguar nga qytetarët përmes pyetësorit. Historia prek edhe zgjidhjet e propozuara nga qytetarët për menaxhimin e mbeturinave.

Serbia

Nova ekonomija ka përdorur mjetin ECR për të eksploruar sfidat e shkollimit online në pandemi nga perspektiva të ndryshme.  Në këto artikuj ata u përqëndruan në çështjet me të cilat përballen fëmijët me aftësi të kufizuara. Shumica e prindërve dhe mësuesve pajtohen se kjo metodë ishte përshtatur dobët me nevojat e tyre dhe se atyre u mungonte materiali mësimor. Kjo ka shkaktuar një barrë shtesë për familjet e atyre fëmijëve.  

 

 

Shpërndani në rrjetet sociale