IELTS videos
IELTS videos image

Përgatitu për testim IELTS me videot tona. Ato shpjegojnë aspektet e rrjedhshmërisë dhe koherencës, të cilat merren në konsideratë gjatë  vlerësimit testimit te te leximit, degjimit shkimit dhe te folurit.

Në këtë seksion