Webinar 1 - 21st CS

Udhëzuesi CTPS për mësuesit u krijua si pjesë e programit trajnues, Shkollat e Shekullit 21. Qëllimi i tij është që ta bëjë më të lehtë dhe më të kuptueshëm për pjesëmarrësit trajnimin tonë për mendimin kritik dhe zgjidhjen e problemeve (CTPS). Gjatë kursit tre-ditor, mësuesit arrijnë të:

  • Fitojnë njohuritë teorike të rekomanduara ndërkombëtarisht për CTPS.
  • Mësojnë si të japin mësim dhe të vlerësojnë CTPS.
  • Zbulojnë shembuj praktikë sesi të zhvillojnë CTPS në shkollën e tyre.
  • Njohin mundësitë për zhvillimin e CTPS brenda shkollës.
  • Zhvillojnë drejtimin, menaxhimin e projektit dhe teknikat e vetëvlerësimit për ta përfshirë CTPS në praktikë.

Në këtë Udhëzues do të jeni në gjendje të mësoni më shumë rreth bazave të CTPS, duke i parë problemet nga këndvështrime të ndryshme, duke peshuar provat, problemet jo-rutinë dhe strukturat e thella.

Shkarkoni Udhëzuesin më poshtë