Sinanballaj është një fshat rreth 5 km nga Rrogozhina dhe rreth 75 km nga kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana. Infrastruktura rrugore brenda fshatit është e dobët, por aksesi në një rrugë më të mirë që lidh Rrogozhine me Tiranën është mjaft afër.

Ka vetëm një shkollë në fshat, e cila është degë e shkollës kryesore në Rrogozhinë. Ajo akomodon fëmijë nga klasa parashkollore deri në klasën e nëntë. Për shkak të shpopullimit të zonës, ka vetëm rreth 50 fëmijë që ndjekin shkollën, me rreth 5-8 fëmijë për klasë. Stafi i shkollës numëron rreth 12 persona. Të gjithë mësuesit vijnë nga zonat përreth. Në vitin 2012, Bashkia e Rrogozhinës filloi të dërgojë një ditë në javë një psikolog për të mbështetur shkollën me shërbimet e nevojshme psikologjike.

Vetëm një mësuese nga shkolla Sinanballaj ndoqi programin trajnues 'Shkollat e Shekullit 21' pranverën e vitit 2019. Ajo ishte një Mësuese Ndihmëse, e cila filloi të punonte në shkollë dy vjet e gjysëm para Programit, me detyrën për të mbështetur veprimtari edukative dhe integrim në shkollë të një fëmije me Sindromën Daun dhe Autizëm.

Shkolla nuk kishte kushte për përdorimin e duhur të pajisjeve Mikrobit. Nuk kishte asnjë kabinet të TIK-ut ose të paktën një kompjuter, dhe as internet për të bërë të mundur përdorimin e Mikrobitit në procesin mësimor. Prandaj, asnjë ndikim i Mikrobit nuk mund t'i atribuohet procesit të të mësuarit në klasë ose shkollë.

Impakti i programit

Megjithëse shkolla u përball me vështirësinë e përdorimit të pajisjeve Mikrobit për shkak të mungesës së kompjuterëve dhe internetit, teknika të tjera të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve mund të përdoreshin në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit. Meqenëse Mësuesja Ndihmëse që u trajnua përmes Programit nuk jep ndonjë lëndë të veçantë, as punon rregullisht me klasa të plota, por vetëm mbështet fëmijën me vështirësi në të mësuar, mundësitë për të zbatuar të mësuarit sipas aftësive të mendimit kritik dhe zgjidhes problemore ishin të pakta. Mësuesja Ndihmëse organizoi herë pas here disa aktivitete në klasë, duke përfshirë dhe fëmijët e tjerë, në mënyrë që të stimulonte pjesëmarrjen e fëmijës me nevoja të veçanta. Në këto lloj aktivitetesh, ajo ishte në gjendje që në një farë mënyre të zbatonte teknikat e të menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemeve, të tilla si teknika e gjashtë kapeleve, debate në tema të ndryshme, ku fëmijës me vështirësi në të nxënë i ishte caktuar një rol. Sipas Mësueses Ndihmëse, fëmija nuk ishte në gjendje të angazhohej në të njëjtin kapacitet dhe rol si nxënësit e tjerë. Sidoqoftë, fëmija u përfshi në procesin e vendimmarrjes si pjesë e metodologjisë duke siguruar votën e tij për opsionet e diskutuara gjatë detyrave të të nxënit. Kjo bëri që fëmija të bëhet më i motivuar për të ndjekur shkollën.

Faktorët që kontribuojnë ose frenojnë ndikimin e programit

Ndikimi i programit 'Shkollat e Shekullit 21' në shkollën e Sinanballaj ishte shumë i ulët. Faktorët e mëposhtëm u identifikuan.

  • Kishte vetëm një mësuese të trajnuar, dhe ajo ishte një Mësuese Ndihmëse, e fokusuar kryesisht tek një fëmijë me nevoja të veçanta. Si e tillë, Mësuesja Ndihmëse nuk ka ndonjë rol për të organizuar aktivitete me të gjithë klasën mbi procesin e rregullt të mësimit, ku teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve mund të zbatohen më rregullisht.
  • Një sfidë tjetër ishte mungesa e kabinetit të TIK dhe kompjuterëve, si dhe internetit, kështu që mësuesit dhe nxënësit nuk mund të punonin me pajisjet Mikrobit dhe të përfshinin kodimin në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit.
  • Fëmija ishte me aftësi të kufizuara të avancuara, prandaj ai nuk ishte në gjendje të merrej siç duhet në mësim me fëmijë të tjerë dhe në aktivitete të rregullta në klasë.
  • Situata me Covid-19 e bëri edhe më të pamundur që mësuesja të vazhdonte aktivitetin e saj, veçanërisht duke përdorur teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore në mësimin në distancë që shkolla zhvilloi për një vit.

Programi rezultoi të ketë gjithashtu një kontribut pozitiv për shkollën, por veçanërisht për fëmijën me nevoja të veçanta, në aspektet e mëposhtme:

  1. Fëmija ishte i angazhuar në teknikat e mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore të aplikuara në klasë, të tilla si gjashtë kapele, dhe debati, në të cilin fëmija mori një rol për t'u angazhuar me grupin. Kjo rriti më shumë motivimin e fëmijës për të ndjekur mësimet dhe për të punuar me shokët e tjerë të klasës.
  2. Meqenëse Mësuesja Ndihmëse ndjek të gjitha klasat me fëmijën, ku mësuesit e tjerë drejtojnë procesin e mësimdhënies, ishte më i mundur transferimi i njohurive dhe praktikës së teknikave të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve tek mësuesit e tjerë.

Mundësitë për të përmirësuar, rritur ose kopjuar modelin

Mësuesja Ndihmëse, që u trajnua drejtpërdrejt në këtë program, theksoi se programi i mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore i 'Shkollat e Shekullit 21' ishte mjaft i dobishëm për mësuesit për të arritur objektivat e mësimdhënies të specifikuara në programet mësimore. Mendime të ngjashme ndanë edhe mësues të tjerë, të cilët gjithashtu shprehën nevojën për të përfshirë më shumë mësues në këto lloj trajnimesh në të ardhmen.