Sinanballaj është një fshat rreth 5 km nga Rrogozhina dhe rreth 75 km nga kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana. Infrastruktura rrugore brenda fshatit është e dobët, por aksesi në një rrugë më të mirë që lidh Rrogozhine me Tiranën është mjaft afër.

Ka vetëm një shkollë në fshat, e cila është degë e shkollës kryesore në Rrogozhinë. Ajo akomodon fëmijë nga klasa parashkollore deri në klasën e nëntë. Për shkak të shpopullimit të zonës, ka vetëm rreth 50 fëmijë që ndjekin shkollën, me rreth 5-8 fëmijë për klasë. Stafi i shkollës numëron rreth 12 persona. Të gjithë mësuesit vijnë nga zonat përreth. Në vitin 2012, Bashkia e Rrogozhinës filloi të dërgojë një ditë në javë një psikolog për të mbështetur shkollën me shërbimet e nevojshme psikologjike.

Vetëm një mësuese nga shkolla në Sinanballaj ndoqi programin trajnues 'Shkollat e Shekullit 21' pranverën e vitit 2019. Ajo është një Mësuese Ndihmëse, e cila filloi të punonte në shkollë dy vjet e gjysëm para Programit, me detyrën për të mbështetur veprimtari edukative dhe integrim në shkollë të një fëmije me Sindromën Daun dhe Autizëm.

Mësuesja Ndihmëse organizoi herë pas here disa aktivitete në klasë, përfshirë fëmijët e tjerë në klasë, në mënyrë që të stimulonte pjesëmarrjen e fëmijës me nevoja të veçanta. Në këto lloj aktivitetesh, mësuesja ndihmëse ishte në gjendje që në një farë mase të zbatonte teknikat e të menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemeve, të tilla si teknika e gjashtë kapeleve, debate në tema të ndryshme, ku fëmijës me vështirësi në të nxënë i ishte caktuar gjithashtu një rol për të luajtur.

Sipas saj, fëmija nuk ishte në gjendje të angazhohej me të njëjtin kapacitet dhe rol si nxënësit e tjerë. Sidoqoftë, fëmija u përfshi në procesin e vendimarrjes si pjesë e metodologjisë duke siguruar votën e tij për opsionet e diskutuara gjatë detyrave të të nxënit. Kjo bëri që fëmija të bëhet më i motivuar për të ndjekur shkollën. Mësuesit e intervistuar raportojnë se fëmija nuk mund të përqendrohet rregullisht në procesin e të mësuarit dhe detyrat e klasës në lëndë të ndryshme.

Fëmija angazhohet me klasën në biseda të përgjithshme, të tilla si duke folur për rregullat e klasës dhe aspekte të tjera të ngjashme, por jo në të vërtetë për procesin e të mësuarit, veçanërisht aspak për të nxënit e thellë. Mësuesja Ndihmëse punon me fëmijën duke përdorur Planin Individual, i cili në të vërtetë është përshtatur në atë mënyrë që vështirë se përafrohet me programet mësimore të pjesës tjetër të klasës. Kjo është për shkak se fëmija ende ka nevojë të mësojë gjërat themelore, por është më i motivuar të marrë pjesë në mësim me fëmijë më afër moshës së tij. Fëmija angazhohet për të shkruar fjalë, numra të thjeshta, por jo fjali ose veprime të matematikës të çdo lloji. Fëmija u përmirësua gjithashtu në marrëdhëniet shoqërore dhe ndërpersonale me mësuesit dhe të tjerët në shkollë.

“Në fillim ishte e vështirë të flisje me të ose të ishte në shkollë. Tani ai është i hapur me mësuesit, dhe me shokët e klasës. Ai ka ndryshuar shumë në këtë drejtim ”,

- një mësues i Gjuhës Shqipe.

Babai i fëmijës, i cili u intervistua, raporton se fëmija është bërë më i qëndrueshëm kohët e fundit, menaxhon më mirë sjelljen dhe emocionet e tij, pasi në të kaluarën ai ishte mjaft agresiv në shtëpi dhe në shkollë, dhe tani është më i motivuar për të ndjekur shkollën, megjithëse jo rregullisht. Sidoqoftë, që nga fillimi i pandemisë, fëmija më shumë heziton të vijë në shkollë sepse ka frikë nga situata e shkaktuar nga Covid-19.

"Fëmija ka nevojë për mbështetje të rregullt në shkollë, por edhe në shtëpi me higjenën e tij, si dhe mbështetjen me detyrat e shtëpisë, megjithëse nuk i pëlqen aspak ato",

- thekson babai.

Në përgjithësi, kishte aktivitete të mendimit kritik dhe zgjidhes së problemeve që u zhvilluan, edhe pse shumë të pakta në numër, mund të kontribuonin në ndonjë motivim të fëmijës për t'u angazhuar me klasën. Sidoqoftë, shumë prej aktiviteteve të tjera që u raportuan nga mësuesit, shoku i klasës dhe babai i fëmijës, nuk mund t'i atribuohen ndikimit të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.

Shpërndani në rrjetet sociale